konspekt lekcji

Scenariusz lekcji biologii dla klasy III gimnazjum

Temat: Budowa i funkcje tkanek zwierzęcych

· Cele szczegółowe:

1.Uczeń:
- definiuje pojęcie tkanka (W);
- wskazuje podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych (W);
- omawia budowę i funkcje tkanek zwierzęcych (W);
- wskazuje rozmieszczenie poszczególnych tkanek w organizmie zwierzęcych (W);
2. Uczeń:
- klasyfikuje tkanki zwierzęce do poszczególnych rodzajów (U);
- rozpoznaje poszczególne tkanki zwierzęce w obrazie mikroskopowym i na ilustracji (U);
- dokonuje obserwacji, posługując się mikroskopem optycznym (U);
3. Uczeń:
Systematycznie zdobywa wiedzę biologiczna z różnych źródeł (P).

· Metody i techniki nauczania:

Pogadanka, prezentacja multimedialna, obserwacja.

· Formy pracy:

Indywidualna, grupowa.

· Środki dydaktyczne:

Komputer , teksty dotyczące tkanek zwierzęcych, rysunki schematyczne i zdjęcia tkanek.

· Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

1. Sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do lekcji.

2. Podanie tematu i celów lekcji.

3. Podział uczniów na 4 grupy. Uczniowie wyznaczają liderów grup.


Faza realizacyjna

4. Przypomnienie wiadomości dotyczących stopni organizacji budowy organizmów.

5. Uczniowie przypominają definicję pojęcia komórka.

6. Nauczyciel zapoznaje uczniów z podziałem tkanek zwierzęcych (prezentuje w formie ilustracji podział) i zleca im wykonanie zadania- opracowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranej tkanki.

Uczniowie otrzymują teksty przygotowane przez nauczyciela o budowie, funkcjach i rozmieszczeniu tkanek zwierzęcych, rysunki schematyczne oraz zdjęcia obrazu mikroskopowego tkanek zwierzęcych.

Grupa I- tkanka nabłonkowa

Grupa II- tkanka łączna

Grupa III- tkanka mięśniowa

Grupa IV- tkanka nerwowa

Grupa V- krew i limfa

7. Liderzy grup prezentują wykonane zadania na forum klasy w formie krótkich prezentacji wykonanych na lekcji. Nauczyciel kontroluje poprawność ich wypowiedzi i uzupełnia informacje.

8. Uczniowie na bieżąco uzupełniają ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela.

9. Nauczyciel wspólnie z uczniami przypomina zasady mikroskopowania (w teorii) w celu przygotowania uczniów do następnych zajęć.


Faza podsumowująca

11. Podsumowanie i powtórzenie materiału.

12. Ocena pracy uczniów na lekcji.

Tkanka - to zespół komórek, które pełnią określoną funkcję.

Wśród tkanek zwierzęcych wyróżnia się:

  • Tkankę nabłonkową,
  • Tkankę mięśniową,
  • Tkankę nerwową,
  • Tkankę łączną.
  • Krew i limfa

opis tkanek

Jej komórki ściśle do siebie przylegają, tworząc warstwę osadzoną na błonie podstawowej - substancji bezkomórkowej zbudowanej z włókien białkowych.

Charakterystyczną jej cechą jest zdolność do kurczenia się. Zawdzięcza to posiadaniu w cytoplazmie włókien białkowych zwanych miofibrylami, które wzdłuż osi komórki ułożone są w sposób równoległy. Krótsze włókna białkowe, wchodzące w skład miofibryli to miofilamenty. Miofilamenty zbudowane są z miozyny, czyli białek grubszych, oraz aktyny - cieńszych.

Komórki tej tkanki to neurony. Ich zadaniem, a dokładnie zadaniem ich błony komórkowej jest odbieranie bodźców i następnie w postaci impulsu przesyłanie informacji do określonych układów, lub narządów.

Budują ją komórki zawierające dużo substancji pozakomórkowej. Podział tkanki łącznej stałej jest dosyć obszerny.

Jej substancja pozakomórkowa, czyli osocze jest substancją płynną, dlatego krew (gdy krąży w układzie zamkniętym) i hemolimfe (gdy krąży w układzie otwartym) kwalifikuje się, jako tkankę łączną płynną.

Było sobie życie- do obejrzenia

http://www.youtube.com/watch?v=PsDfr9AMLb0

Było sobie życie- filmik

http://www.youtube.com/watch?v=-qhGFzOSZ3E

krew

krew

tkanka łączna

tkanka łączna

tkanka mięśniowa

tkanka mięśniowa

tkanka nerwowa

tkanka nerwowa

tkanka nabłonkowa

tkanka nabłonkowa

Zasady mikroskopowania

1) Przed rozpoczęciem mikroskopowania mikroskop nalezy oczyscic sciereczką (uwaga na czesci optyczne)

2) Za pomocą lusterka wklęsłego skierować światło do mikroskopu. Następnie ustawiamy lusterko tak aby pole widzenia bylo rownomiernie oswietlone

3) Ogladac preparat najpierw pod malym a następnie coraz większym powiekszeniu. Pole widzenia pod obiektywem silniejszym jest ciemniejsze dlatego trzeba zwiekszyc otwór w przeslonie.

4) Ustawic mikroskop na obraz śrubą makrometryczna a nastepnie śrubą mikrometryczna wyregulowac ostrość.

5) Przy zmianie obiektywu na silniejszy należy podnieść nieco tubus.

6) Nie dotykać soczewek palcami

7) Po skonczonej pracy ustawic najmniejsze powiekszenie i wyczyscic mikroskop.

Dół formularza

Dół formularza

mikroskopowania

mikroskopowania

Ćwiczenia

Ćwiczenia z działu “Tkanki zwierzęce”1. Na rysunku przedstawiony jest schemat komórki nerwowej. Podpisz elementy zaznaczone strzałkami.

2. Na postawie rysunku podpisz elementy zaznaczone strzałkami i opisz krótko działanie synapsy oraz kierunek przepływu przekaźników.


3. Na rysunku przedstawione zostały podstawowe elementy krwi. Wymień ich nazwy oraz podaj ich funkcje.4.Uzupełnij rysunek poszczególnymi nazwami i opisz krótko pracę mięsnia.
(filament miozynowy, sarkomer, dysk Z, skurcz, filamentu aktynowe, rozkurcz)

…................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................